Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Decyzje środowiskowe Charsznica - wykaz kart informacyjnych

Potrzebujesz informacji o planowanych inwestycjach w Charsznicy? Sprawdź wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć w gminie Charsznica. Znajdziesz tutaj pełen przegląd inwestycji w Charsznicy, które potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Charsznica.

Decyzje środowiskowe Charsznica
Mapa decyzji środowiskowych gminy Charsznica

Czym są karty informacyjne przedsięwzięć, a czym decyzje środowiskowe?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który zawiera informacje o planowanym przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Karta informacyjna jest składana przez inwestora do organu administracji publicznej, który jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Charsznica.

Decyzje środowiskowe to oficjalne stanowisko organu odpowiedzialnego za ochronę środowiska wobec planowanej inwestycji w gminie Charsznica. Wydawane są na podstawie analizy kart informacyjnych, opinii społeczności lokalnej i innych zainteresowanych stron. Decyzje mogą zezwalać, odrzucać inwestycję lub narzucać warunki minimalizujące negatywne skutki dla środowiska.

Wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć w Charsznicy

Przedstawiamy poniżej wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć, które są planowane do realizacji w gminie Charsznica. Wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

Skorzystaj z dostępnych filtrów, aby szybko znaleźć interesujące Cię informacje o planowanych inwestycjach w gminie Charsznica. Możesz przeszukać wykaz po nazwie przedsięwzięcia, tematyce, dacie wydania, numerze urzędowym sprawy czy słowach kluczowych. Dane zawarte w rejestrze pochodzą z Bazy danych Ocen Środowiskowych.

Wyświetl jako
strona 1 / 4

Inne


11-1-2024

Plan zadań ochronnych obejmuje obszar Natura 2000, z wyłączeniem pokrywających się z nim gruntów Państwowego Gospodarstwa (...)

Inne


25-4-2023

Prace obejmują wycinkę 2 jesionów i 1 olchy, potok Szreniawa w km 78+480 -78+550 na działce nr 543/1, m. Witowice, gm. (...)

Inne


8-11-2022

Projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica sporządzonego w zakresie określonym (...)

Inne


8-11-2022

Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica obejmuje (...)

Inne


28-7-2022

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica wraz z prognozą oddziaływania na (...)

Ochrona zwierząt oraz roślin


14-6-2022

Prace będą polegały m.in. przebudowie polegającej na reliningu dla przepustu; Działka ewidencyjna nr 225 obręb 0001 (...)

Ochrona zwierząt oraz roślin


27-5-2022

Projekt planu zadań ochronnych zawiera: opis granic obszaru Natura 2000, mapę obszaru Natura 2000, identyfikację istniejących (...)

Inne


29-12-2021

Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 LK 62. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat (...)

Inne


29-12-2021

Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 LK 62. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat (...)

Inne


29-12-2021

Częściowa rozbiórka istniejącego mostu kolejowego oraz budowa przepustu w km 9,674 linii kolejowej nr 62. Adres zamierzenia (...)

Inne


29-12-2021

Częściowa rozbiórka istniejącego mostu kolejowego oraz budowa przepustu w km 9,674 linii kolejowej nr 62. Adres zamierzenia (...)

Ochrona zwierząt oraz roślin


2-9-2021

Prace obejmują m.in. usunięcie zatorów i przetamowań w dnie (rumosz, namuł, gruz, gałęzie, śmieci) oraz udrożnienie (...)

Inne


25-8-2021

Inwestycja polega na: Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 LK62 Załączniki: - decyzja o środowiskowych (...)

Ochrona zwierząt oraz roślin


19-7-2021

Prace obejmują usunięcie drzew wzdłuż cieku; Szreniawa w miejscowości Witowice, gmina Charsznica

Ochrona zwierząt oraz roślin


30-6-2021

Rozbudowa polegająca na częściowej rozbiórce istniejącego i budowie obiektu w km 9,674 LK62. Prace obejmują częściową (...)

Ochrona zwierząt oraz roślin


18-5-2021

Prace obejmą zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy 8 obiektów inżynieryjnych w ciągu linii kolejowej nr 62 na (...)

Inne


11-3-2021

Rozbiórka i budowa wiaduktu kolejowego w km 6,486 LK62

Inne


9-3-2021

Przebudowa i budowa dróg gminnych publicznych i dróg dojazdowych do pól wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (...)

Inne


9-3-2021

Przebudowa i budowa dróg gminnych publicznych i dróg dojazdowych do pól wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (...)

Inne


9-3-2021

Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi oraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną (...)

strona 1 / 4

Planujesz realizację inwestycji w gminie Charsznica - przygotuj się z Raportem o terenie OnGeo.pl

Opracowanie decyzji środowiskowej jest procesem, który może być stosowany w różnych sytuacjach, w zależności od konkretnej dziedziny i celu. W związku z tym, konkretne materiały i dokumentacja potrzebna do opracowania decyzji środowiskowej mogą się różnić.

Z naszą pomocą uzyskasz informacje oraz dane, które możesz wykorzystać do opracowania oceny środowiska i podjęcia odpowiedniej decyzji środowiskowej w gminie Charsznica.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Procedura wydawania decyzji środowiskowej w Charsznicy

Procedura wydawania decyzji środowiskowej w Charsznicy przestrzega ściśle określonych kroków, aby zapewnić transparentność i skrupulatność procesu. Poniżej znajdziesz krótki opis poszczególnych etapów:

 • Składanie Wniosku: Inwestor składa wniosek o decyzję środowiskową wraz z kompletnym zestawem dokumentów, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.
 • Analiza Wniosku: Organ odpowiedzialny przeprowadza szczegółową analizę wniosku, weryfikując zgodność z wymogami prawnymi i oceniając potencjalne skutki dla środowiska.
 • Konsultacje Społeczne: Przewiduje się konsultacje społeczne, w trakcie których mieszkańcy i inne zainteresowane strony mogą wyrazić swoje opinie i obawy.
 • Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: Organ przesyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydaje opinię w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Wydanie Decyzji: Na podstawie zebranych informacji organ wydaje decyzję środowiskową, zezwalając, odrzucając inwestycję lub nakładając warunki.
 • Monitorowanie Realizacji Warunków: W przypadku pozytywnej decyzji, organ monitoruje realizację warunków narzuconych inwestorowi, aby zagwarantować minimalizację negatywnych skutków dla środowiska.

Nasza strona służy jako źródło rzetelnych informacji na temat decyzji środowiskowych i kart informacyjnych w Charsznicy. Śledź najnowsze aktualizacje, korzystaj z wyszukiwarki i pozostań na bieżąco z procesami wpływającymi na nasze środowisko.

Jaki jest cel wydawania decyzji środowiskowych w gminie Charsznica?

Celem wydawania decyzji środowiskowych w gminie Charsznica jest zabezpieczenie interesów ekologicznych regionu oraz zapewnienie harmonijnego współistnienia działalności człowieka z przyrodą. Przez kształtowanie odpowiednich warunków dla inwestycji i przedsięwzięć, gmina Charsznica dąży do ochrony różnorodności biologicznej, zasobów naturalnych i krajobrazu kulturowego, będącego naszym wspólnym dziedzictwem.

Kto wydaje decyzje środowiskowe w gminie Charsznica?

W Polsce decyzje środowiskowe są wydawane przez różne instytucje i organy administracji publicznej, w zależności od rodzaju projektu lub przedsięwzięcia oraz jego skali i lokalizacji. Główne organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji środowiskowych w Polsce to:

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) - to centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za kwestie ochrony środowiska na szczeblu krajowym. GDOŚ wydaje decyzje środowiskowe dla projektów o znaczeniu krajowym, które są realizowane w gminie Charsznica, jak również nadzoruje proces oceny oddziaływania na środowisko.
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) - każde województwo w Polsce posiada swój własny WIOŚ, który jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji środowiskowych dla projektów o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. WIOŚ również bierze udział w procesie oceny oddziaływania na środowisko.
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ) - te jednostki administracji rządowej zajmują się m.in. sprawami ochrony środowiska na poziomie regionu. RDOŚ bierze udział w procesie oceny oddziaływania na środowisko i współpracuje z innymi organami przy wydawaniu decyzji środowiskowych.
 • Inne instytucje, takie jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska, mogą również mieć kompetencje w zakresie wydawania decyzji środowiskowych w określonych przypadkach.
 • Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta mogą być zaangażowani w proces konsultacji publicznych lub w procesie wydawania opinii w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowych, ale ostateczna decyzja i kompetencje w tej sprawie leżą w rękach organów państwowych odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Gdzie składać wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Charsznica?

Oto ogólny przewodnik dotyczący miejsca składania wniosków o wydanie decyzji środowiskowej:

 • Projekty o znaczeniu krajowym: Jeśli projekt ma znaczenie krajowe, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zwykle składa się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). Można to zrobić w siedzibie GDOŚ lub korzystając z elektronicznego systemu do składania wniosków, jeśli taka opcja jest dostępna.
 • Projekty o znaczeniu regionalnym lub lokalnym: W przypadku projektów o mniejszym znaczeniu terytorialnym, wniosek zazwyczaj składa się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ), który ma kompetencje na obszarze danego województwa.
 • Projekty inwestycyjne: Jeśli projekt dotyczy inwestycji lub zmian w zagospodarowaniu terenu, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej może być składany do urzędu w przypadku projektów lokalnych, lub do burmistrza lub prezydenta miasta w przypadku projektów miejskich.
 • Projekty w obszarach chronionych: Jeśli projekt znajduje się w obszarze chronionym, na przykład w parku narodowym lub obszarze Natura 2000, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej składa się do odpowiedniego zarządcy parku lub obszaru chronionego.
 • Projekty rolnicze: Jeśli projekt dotyczy rolnictwa, wniosek może być składany do wojewódzkiego dyrektora ds. rolnictwa.
 • Projekty przemysłowe: W przypadku projektów przemysłowych, wnioski o wydanie decyzji środowiskowej mogą być kierowane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).
 • Projekty energetyczne: Dla projektów związanych z energetyką, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej składa się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Przed złożeniem wniosku, warto skonsultować się z odpowiednim organem lub instytucją, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymagań i procedur związanych z danym projektem. To pozwoli uniknąć błędów i przyspieszyć proces wydawania decyzji środowiskowej. Ponadto, terminy i procedury mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzić najaktualniejsze informacje na stronach internetowych odpowiednich instytucji.

Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Analiza historii terenu planowanej inwestycji w gminie Charsznica

W Geoportalu Na Mapie możesz wygenerować raport ”Archiwalne zdjęcia lotnicze” dla dowolnej działki lub terenu. Archiwalne zdjęcia lotnicze stanowią cenne źródło informacji i danych do podejmowania decyzji środowiskowych, pomagając w zrozumieniu zmian zachodzących w środowisku naturalnym i ludzkim oraz w planowaniu działań mających na celu ochronę środowiska.

Więcej informacji: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych .