Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Charsznica w liczbach

Geoportal Charsznica

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Charsznica

Charsznica, gmina w województwie małopolskim, powiat miechowski.

Powierzchnia gminy Charsznica wynosi 78 km2, zajmuje 1835 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Charsznica zamieszkuje 7 377 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1264 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Charsznica wynosi 94, jest 830 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Charsznica. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Charsznica prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Charsznica.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Charsznica: 781835
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Charsznica: 0,061998
Lesistość w % w gminie Charsznica: 5,32203
Ludność na 1 km2 w gminie Charsznica: 94830
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Charsznica: -8,61856
Liczba ludności ogółem w gminie Charsznica: 7 3771264
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Charsznica: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Charsznica: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Charsznica: 11,30-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Charsznica: 80,2-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Charsznica: 741604
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Charsznica: 3,11526
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Charsznica: 79,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Charsznica: 41057
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Charsznica: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Charsznica: 874,0786
Przedszkola bez specjalnych w gminie Charsznica: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Charsznica: 342,71015
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Charsznica: 89,01134
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Charsznica: 1,91419
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Charsznica: 192455
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Charsznica: 3 478-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Charsznica: 4 069-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Charsznica: 6 739-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Charsznica: 87,61523
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Charsznica: 25,91754
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Charsznica: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Charsznica: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Charsznica: 87,61316
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Charsznica: 25,91212

Źródłem danych statystycznych dla gminy Charsznica jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Charsznica, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Charsznica. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.